Úsek osvety

Úsek osvety plní nezastupiteľnú funkciu tvorivých a záujmových aktivít kultúrneho diania a je významnou súčasťou kultúrno výchovnej činnosti našich regiónov. Je zárukou stability a uceleného rozvoja v oblasti miestnej kultúry, ale aj prostriedkov a metodického usmerňovania tvorivých aktivít obyvateľov s dôrazom na podporu a rozvoj národnostnej kultúry. Je organizátorom kultúrnych a vzdelávacích podujatí, súťaží, prehliadok, výstav, seminárov a slávností regionálneho, krajského i medzinárodného charakteru. Podporuje a metodicky pôsobí na odborný rast dospelých i mládežníckych neprofesionálnych kolektívov a jednotlivcov vo všetkých žánroch záujmovo-umeleckej činnosti, akými sú: divadlo, hovorené slovo, folklór, hudba, spev, výtvarníctvo, film a fotografia. Hlavným poslaním činnosti inštitúcie je vyhľadávať, ochraňovať, uchovávať a sprístupňovať kultúrne dedičstvo na úrovni amatérskej tvorby, rozvíjať záujmovo-umeleckú činnosť, ľudové remeslá , prehlbovať vzťah ku kultúrnej identite národa, národnostných menšín, etnických skupín, vzdelávať a napomáhať sociálnej prevencii. Tvorbou a sprístupňovaním nových hodnôt, podporou vzdelávania a rozvojom lokálpatriotizmu vytvára podmienky pre napredovanie kultúry, ale aj aktívneho využitia voľného času všetkých generácií.